Μαρία Άννα Κατσιάδα Καρούζου

Δημοσιολόγος

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη (LLM) με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο.

Εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων δημοσιοϋπαλληλικού, ιδίως πειθαρχικού δικαίου, καθώς και των διαφορών από δημόσιες συμβάσεις.

Έχει χειριστεί δεκάδες υποθέσεις πειθαρχικού δικαίου δημοσίων υπαλλήλων.

Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες.

Μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ