Σωτήρης Γούλας

Εργατολόγος

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων από το Tilburg University της Ολλανδίας.

Εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού δικαίου, την κατάρτιση κανονισμών εργασίας, πολιτικών των επιχειρήσεων κατά της βίας και παρενόχλησης και πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μιλάει άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα και επαρκώς την γαλλική.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ